Kas šī  būs par vasaru! Pavisam nesen mūsu sharki – video veidotāji atgriezās no festivāla “Kino Pedālis”, bet jau tagad gatavojamies citiem lieliskiem draugu un mūsu pašu projektiem.

Bet par visu pēc kārtas.

Lielais, patīkamais satraukums ir par “Young Media Sharks 2017” vasaras nometni, kas notiks jau piekto reizi, Kuldīgā. Tā mums katru gadu ir sezona līdz par rudenim, kurai gatavojamies un gatavojas arī labākie mediju, kino un saistīto nozaru eksperti no Latvijas un citām valstīm, kuri būs nometnes praktisko nodarbību pasniedzēji.

Labākais tajā visa – , kad nometne ir noslēgusies, nekad  nav pēcgaršas beidzot tas ir beidzies. Protams, liels komandas nogurums, taču virs tā lielā laime satikt tik foršus, talantīgus jauniešus no dažādām valstīm. Pabijot abās pusēs – gan dalībnieka, gan organizatora – skaidrs ir arī tas, šis ir piedzīvojums, kas maina dzīvi. Piesakies, gribam satikt arī Tevi!

Šogad uzsākam “Young Media House”, kas piedāvās jauniešiem vietu radošai kopradei un savu iniciatīvu īstenošanai, meklēsim jaunos un talantīgos arī tam. Par to vairāk drīz, drīz, drīz! Starta pozīcijā arī pavisam jauns projekts “Viena komanda” – jauniešu un senioru radošās darbnīcas, kurās dalībnieki līdz oktobrim apmainīsies pieredzē. Jaunieši iemācīs improvizācijas teātra elementus, kopīgi ar senioriem fotogrāfēs un filmēs. Būs arī divas darbnīcas, kuru tematus izvēlēsies un vadīs paši seniori, padaloties ar savām prasmēm.

Drīz arī šarku veidotā žurnāla “IZvēlies” vasaras numurs. Bet jau jūnijā kopā ar organizāciju “Young Folks LV” uzsāksim jauniešu iniciatīvas projektu “[rec:]aktīvie portreti” – Latvijas simtgadei veltītu video interviju sēriju, kurā jauniešiem būs iespēja uzdot jautājumus spilgtām Latvijas personībām. No 30. jūnija līdz 1. jūlijam filmēšanas komanda dosies uz Sarunu festivālu “LAMPA”, kur demonstrēsim sharku veidotas īsfilmas un veidosim video reportāžu.

Vai arī Tu vēlies vēlies kļūt par vienu no sharku komandas? Sāc ar pieteikšanos “Young Media Sharks 2017” vasaras nometnē!

PALDIES lielākajam atbalstītājam Vācijas Federālajai Ārlietu ministrijai par “Young Media House”, “Young Media Sharks 2017” un “Izvēlies”, Gētes institūtam Rīgā, Kuldīgas pilsētai, Baltijas-Amerikas Brīvības fondam un augstskolai RISEBA par “Young Media Sharks 2017”, Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūrai par “Viena komanda”, “Latvijas Pilsoniskajai Aliansei” par “[rec:]aktīvajiem portretiem” un fondam atvērtai sabiedrībai “DOTS” par iespēju piedalīties “LAMPA”.

 

 

 

 

 

 

What a summer this will be! Not long ago our sharks – video makers returned from festival festivāla “Kino Pedālis”,  but now we are preparing for other great projects of friends and our own.

But one thing at a time.

Great, pleasant fuss is about “Young Sharks Media 2017” summer camp that will be held for the fifth time in Kuldiga. For us each year it is a hard – working season until the autumn, that will bring together young people and experts in the fields of media, film and related industries from Latvia and other countries. They will be the lecturers of the workshops.

The best part  – when the camp ends, there is never the aftertaste of finally it’s over. Of course, there is team’s tiredness,  but on top of that happiness to meet so cool, talented young people from different countries. After visiting both sides – both the participant and the organizer – it is also clear, that this is an experience that changes lives. Apply, we want to meet you!

This year we are launching “Young Media House” that will offer young people a place for creative co-working and implementation of the initiatives.  We will look for new talents  – more about it soon, soon, soon!  At a starting line we have a brand new project “Viena komanda” (“One team”) – workshops for youth and elderly where participants will exchange experiences. Young people will teach elements of improvisational theater, together they will learn photography and film. Also, two workshops, which topics will be chosen by elderly and they will teach something new to young people.

Soon we will release in magazine’s “Choose” (“IZvēlies”) summer issue created by our sharks. In June, together with the organization “Young Folks LV” we will launch a youth initiative project “[rec:aktīvie] portreti” (“[rec:]active portraits”) – video interview series dedicated to Latvia’s 100th birthday. In these series young people will have opportunity to ask questions to bright personalities in Latvia.

From 30 June to 1 July our sharks will go to festival “LAMPA”, where we will demonstrate our short films and create video reviews.

Do you want to want to become one of the shark team? Start with applying for “Young Media Sharks 2017” summer camp!

 THANKS to our biggest supporter Federal Foreign Office in Germany  for  “Young Media House”, “Young Media Sharks 2017” and “Izvēlies”, Goethe institute in Riga, City of Kuldiga, Baltic-American Freedom Foundation un  RISEBA Univesity for “Young Media Sharks 2017”, Agency for International Programs for Youth in Latvia for  “Viena komanda”, “Civic Alliance – Latvia” for “[rec:] aktīvie portreti”  and Foundation DOTS for opportunity to take a part in “LAMPA”